ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДНЗ "ПЦ ПТО" на 2017 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому Державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти» (далі - ДНЗ «ПЦ ПТО») на 2017 рік розроблені у відповідності до “Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року № 823/23355.

1.2. До Державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян до ДНЗ «ПЦ ПТО» здійснюється при наявності ліцензії на підготовку (у т. ч. первинну професійну).

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ДНЗ «ПЦ ПТО» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального, відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «ПЦ ПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ПЦ ПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «ПЦ ПТО» на наступний календарний рік розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються директором ДНЗ «ПЦ ПТО» за погодженням із Департаментом освіти і науки Полтавської ОДА, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «ПЦ ПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями;

- форми та ступневість навчання;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (додаток 1);

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками (додаток 2);

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань (додаток 3);

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «ПЦ ПТО», з підготовки фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

2.6. Прийом на навчання до ДНЗ «ПЦ ПТО» проводиться в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год.

Прийом учнів для отримання первинної професійної підготовки розпочинається з 01.05.2017 р.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «ПЦ ПТО» із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію, якщо особа навчається у ВНЗ на заочній формі навчання);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

- картку профілактичних зчеплень;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- ідентифікаційний номер;

- копію свідоцтва про народження або паспорту громадянина України;

- характеристику;

- довідку з місця проживання та про склад сім'ї;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про прописку відповідно до вимог ст.14 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорту, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Вступники на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.) інтегрованих професій “Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів кат.”С”, “Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»,»А2», «В1»). Водій автотранспортних засобів (кат.”С”)” , “Охоронник. Водій автотранспортних засобів (кат. “В”)” - додатково подають медичну довідку на право керування транспортними засобами встановленого зразка.

3.4. Вступники з професії “Продавець продовольчих товарів. Касир торгівельного залу”, які рекомендовані приймальною комісією до зарахування в 5-ти денний термін повинні оформити та надати медичну книжку затвердженого зразка.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ПЦ ПТО» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань. Вступне випробування - співбесіда, що передбачає виявлення професійних нахилів, орієнтація в здобутті середньої освіти.

4.2. Конкурсний відбір на навчання проводиться у вигляді конкурсу середнього балу документів про освіту (додатків до свідоцтв або атестатів) та співбесіди із вступником.

4.3. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом всього періоду прийому документів (згідно плану).

Початок засідань приймальної комісії о 9.00 год.

4.4 Учні, рекомендовані до зарахування на навчання, забезпечуються місцями в гуртожитку, згідно поданих заяв. Поселення до гуртожитку 30 серпня з 9.00 год.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДНЗ «ПЦ ПТО» поза конкурсом:

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, яким відповідно до ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами)”;

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією відповідно до ст..22 ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місцях, забезпечені державним замовлення (підтверджуються при наявності документів);

- особи, які вступають до ДНЗ «ПЦ ПТО» за цільовим направленням на навчання.

5.2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДНЗ «ПЦ ПТО» за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.3. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.4. Зарахування до ДНЗ «ПЦ ПТО» здійснюється наказом директора центру.

5.5. Після конкурсних випробувань зарахування до ДНЗ «ПЦ ПТО» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу ДНЗ «ПЦ ПТО».

5.6. Зарахування до ДНЗ «ПЦ ПТО» на навчання здійснюється у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального, відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з центру. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «ПЦ ПТО» проводить додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «ПЦ ПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «ПЦ ПТО» здійснюється Міністерством освіти і науки України, якому підпорядкований ДНЗ «ПЦ ПТО» та Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Розглянуто та погоджено на засіданні педагогічної ради:

Протокол № ____ від “___”___________20___р.

Голова педагогічної ради Ю.О. Гринь

Секретар Т.І. Ласкавенко

Кiлькiсть переглядiв: 698

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.